Мениджмънт

Име Длъжност
Д-р Надя Дюлгерова генерален мениджър
Д-р Евгени Гюрджев заместник
Валентина Ангелова старши офис мениджър
Галина Илиева офис мениджър
Севда  Февзи   офис мениджър
Бисерка  Радославова офис мениджър
Мария Иванова-Андонова главен счетоводител