Laboratory crew

MANAGEMENT POSITION
Todorova R. M.D Manager
Kaludova V. M.D. Microbiology Lab Manager
Nikoleta Spassova Doc. Dr Parasytology Lab Manager
Bisserka Radoslavova Office Assistant
   
PERSONNEL  
Stella Kostova Receptionist
Valentina Horen Laboratory Assistant
Zoyka Milanova Laboratory Assistant (microbiology)
Ruska Kozhuharova Laboratory Assistant (microbiology)
Emiliya Stoykova Laboratory Assistant (micology)
Glorya Koleva Biologist
Ilinka Hristova Hygienist
Marya Eneva Hygienist
Svetla Koycheva Hygienist